Decyzja stwierdzająca Prezesa UOKiK nr DOZIK 3/2024, Więcej informacji tutaj.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zmieniony w dniu 09 września 2020r. o godzinie 10.05

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;

2. KonsumentKlient, będący osobą fizyczną, dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Lord sp. z o.o.;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy (Witryna) dostępny pod adresem lord.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym i przeznaczone do sprzedaży;

7. Umowa sprzedaży – umowa przenosząca własność Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Lord Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z r. 2014 poz. 827 z późn. zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zakupu Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Konto – konto Klienta, zakładane w serwisie Lord.pl, służące do składania Zamówień, przeglądania bieżących i zakończonych transakcji, przygotowywania i edytowania listy zapisanych Towarów (towary ulubione).

12. Lord sp. z o. o. – Lord spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub/i jej współpracownik, działający w ramach serwisu Sklepu internetowego jako administrator. Do uprawnień administratora przynależą m.in. możliwość dokonywania zmian w ramach treści umieszczonych w serwisie przez Lord sp. z o. o.,  usunięcie Konta użytkownika w sytuacji wskazanej w Regulaminie oraz zmiana danych wprowadzonych przez użytkownika  – dokonywana wyłącznie na jego żądanie (w szczególności zmiana treści danych wprowadzonych przez Klienta do Konta lub też zmiana treści Zamówienia).

13. Sklep stacjonarny – Sklep zlokalizowany w lokalu przy ul. Królowej Jadwigi 113, służący do odbioru Towaru, zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego. Sklep stacjonarny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, z wyjątkiem świąt państwowych

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem  „Lord.pl”, prowadzonego przez LORD spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Królowej Jadwigi nr 113-119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 157346, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS, z kapitałem zakładowym w wysokości 9 240 000,00 zł /słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100/, który został w całości opłacony, NIP 6672211450, REGON 356714726.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania oraz realizacji Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu lord.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Urządzenie z ekranem o minimalnej rozdzielczości VGA (640×480), posiadające zainstalowana przeglądarkę internetową wydaną po roku 2012, z włączoną obsługą JavaSricpt i CSS z dostępem do internetu.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Lord sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym zastrzeżeniu powiadomieni.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie. Do złożenia zamówienia wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

2. Rejestracja następuje w drodze wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych, oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej oraz zasadami współżycia społecznego.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, nietolerancję, czy dyskryminację, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie licencjonowanych programów i urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na stronach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Lord sp. z o. o.,

5. Lord sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Lord sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię Lord sp. z o. o. i jego pracowników..

6. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Lord sp. z o.o.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową lord.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie ZamówieniaKlient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, określonych w stosownym formularzu Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie, zawierające m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę oraz wszystkie inne koszy.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Dokonanie tych czynności jest uważane za złożenie oświadczenia woli przez Klienta.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie oferty  oraz oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Lord Sp. z o. o., zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta informacji zwrotnej ze Sklepu Internetowego, stanowiącej przyjęcie złożonej przez Klienta oferty w formie wiadomości mailowej. W ramach w/w wiadomości  Klient otrzymuje również potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu lord.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Do danej transakcji stosuje się wersję Regulaminu, zamieszczoną w wiadomości mailowej określonej w ust. 6 powyżej oraz obowiązujący na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.  Aktualne koszty dostawy są wskazane pod adresem lord.pl/dostawa. Każdorazowo, koszty dostawy zostaną wskazane również w czasie składania Zamówienia.

3. Zamówiony towar jest wysyłany do 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania płatności, za wyjątkiem odbioru osobistego realizowanego w Sklepie stacjonarnym w którym towar oczekuje do 7 dni na odbiór.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej

– Paczkomatów

– odbioru osobistego zamówionego towaru w Sklepie stacjonarnym. Odbierając zamówiony towar w Sklepie stacjonarnym, klient ma możliwość zapłacić gotówką i kartą płatniczą.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Lord sp. z o. o  zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi z Lord sp. z o. o. na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem bankowym

– płatnością w systemie Przelewy24

VII. Prawo odstąpienia od umowy

W stosunku do Konsumenta stosuje się odpowiednio zapisy Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na mocy art. 27 i nast. Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to będzie wymagało skorzystania z formularza odstąpienia do umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać przy wykorzystaniu formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu:

– na piśmie na adres: Lord Sp. z o.o., ul. KRÓLOWEJ JADWIGI, nr 113-119,, 30-212, Kraków.

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lord.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Lord Sp. z o. o. jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. Lord Sp. z o. o. jako producent udziela dodatkowej gwarancji na Towary, których jest producentem na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów. Udzielana przez nas gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Pkt. VIII Regulaminu).

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Lord Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@lord.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Ochrona Danych Osobowych

Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych będą dokonywane zgodnie z dokumentem – Polityką Prywatności Danych osobowych[a1] 

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lord Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

FORMULARZ ZWROTÓW TOWARU

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

DATA……………………………………………………………………………..

IMIE I NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………………………….

TELEFON KONTAKTOWY………………………………………………..E-MAIL……………………………………………

ULICA…………………………………………………………..………….…….NR DOMU………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ……………………………………………………….………KOD POCZTOWY…………………………….

NR ZAMÓWIENIA…………………………………………………………..

TOWAR ZWRACANY 1/………………………………………………………………………………….
(nazwa oraz symbol widoczny
na stronie lub metce) 2/………………………………………………………………………………….

3/………………………………………………………………………………….

4/………………………………………………………………………………….

5/………………………………………………………………………………….

KWOTA ZWROTU………………………….PLN (słownie:…………………………………………………………………)

ZWROT PŁATNOŚCI WYSŁANY BĘDZIE PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI, JAKI ZOSTAŁ UŻYTY PRZEZ KLIENTA W DANEJ TRANSAKCJI.

Prosimy o podanie numeru rachunku bankowego w przypadku płatności za towar przelewem bankowym lub adresu do przekazu pocztowego

NR RACHUNKU BANKOWEGO………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwracany towar winien być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania z oryginalnymi metkami producenta.
Zwracany towar należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem zwrotów z dołączonym dowodem zakupu (paragon lub faktura) na adres:

 

LORD SP. Z O. O.
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 113-119
TELEFON 12 425 11 15 E‐MAIL: sklep@lord.pl

 

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU ZGLOSZENIE REKLAMACJI

Niniejszym reklamuje produkt zakupiony dnia………………………………………………………………………..

NAZWA PRODUKTU ………………………………………………………………………………………………………………..

OPIS REKLAMACJI……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W związku z powyższym wnioskuje o:
(prosimy zaznaczyć właściwą frazę)

1/ WYMIANE PRODUKTU NA PEŁNOWARTOŚCIOWY

2/ NIEODPŁATNĄ NAPRAWE PRODUKTU

3/ OBNIŻENIE CENY

W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy, proszę o zwrot pieniędzy za reklamowany produkt na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym

NR RACHUNKU BANKOWEGO ………………………………………………………………………………………………..

IMIE I NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………………………….

ULICA…………………………………………………………..……… NR DOMU…………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ ………………………………………………..…KOD POCZTOWY……………………………………….

 

…………………….…………………………..
Czytelny podpis Klienta

 

LORD SP. Z O. O.
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 113-119
TELEFON 12 425 11 15 E‐MAIL: sklep@lord.pl


 

Zasady Promocji:
„-15% rabatu na spodnie przy zakupie minimum 2 sztuk.
RABAT -15% nie łączy się z innymi promocjami i przecenami, dotyczy tylko produktów nieprzecenionych”.

Dodaj do koszyka przynajmniej dwa produkty (spodnie) w regularnej cenie detalicznej, rabat zostanie naliczony automatycznie, w podsumowaniu koszyka. Zobaczysz także w jakiej wysokości otrzymałeś rabat. Następnie kliknij napis „przejdź do kasy” i zakończ transakcję regulując należność.

Uwaga: w przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji więcej niż dwóch par spodni przy zakupie każdej kolejnej sztuki spodni w cenie regularnej rabat jest również naliczany.

Regulamin:

1. Organizatorem Promocji RABAT -15% przy zakupie minimum dwóch sztuk jest LORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres do korespondencji 30 – 212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 113 – 119, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157346, dokumenty spółki złożono w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS z siedzibą w Krakowie, NIP 6772211450, REGON 356714726, kapitał zakładowy w wysokości 9 240 000 PLN /słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100/ został w całości opłacony.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.lord.pl
3. Promocja dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.lord.pl sprzedawanych w cenach regularnych (nieprzecenionych).
4. Promocja przeznaczona jest dla osób posiadających zdolność do dokonywania czynności prawnych tego typu będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. którzy w okresie obowiązywania promocji RABAT -15 % dokonają w sklepie internetowym zakupu dwóch lub więcej produktów, o których mowa powyżej (zasady promocji)
5. Uczestnik Promocji RABAT -15% może wielokrotnie brać w niej udział, a to w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja RABAT -15% nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym w czasie trwania tej promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (zniżek, przecen) w okresie trwania niniejszej promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Promocja obowiązuje od dnia 27 października 2020 roku od godziny 00:00 do odwołania.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Uczestnik Promocji RABAT -15% może odstąpić od umowy sprzedaży jednego lub więcej produktów (spodni) zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży w wyniku czego klient dokonuje zakupu tylko jednej pary spodni powoduje, iż traci On uprawnienia z tytułu Promocji RABAT -15%.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu przysługującej mu rękojmi.
11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji RABAT -15%, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 r.


Zasady Promocji Black Weeks

„-50% na wszystkie marynarki i garnitury”

Rabat w ramach promocji „Black weeks” jest widoczny bezpośrednio przy przecenionym produkcie.

Regulamin:

1. Organizatorem Promocji Black Weeks „-50% na wszystkie marynarki i garnitury” przy zakupie jednej lub dwóch i więcej sztuk marynarek lub garniturów jest LORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres do korespondencji 30 – 212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 113 – 119, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157346, dokumenty spółki złożono w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS z siedzibą w Krakowie, NIP 6772211450, REGON 356714726, kapitał zakładowy w wysokości 9 240 000 PLN /słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100/ został w całości opłacony.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.lord.pl
3. Promocja dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.lord.pl i jest naliczana od pierwszej ceny.
4. Promocja przeznaczona jest dla osób posiadających zdolność do dokonywania czynności prawnych tego typu będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. którzy w okresie obowiązywania promocji Black Weeks -50 % dokonają w sklepie internetowym zakupu co najmniej jednej sztuki marynarki lub jednej sztuki garnituru lub więcej produktów, o których mowa powyżej (zasady promocji)
5. Uczestnik Promocji Black Weeks -50% może wielokrotnie brać w niej udział, a to w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja Black Weeks -50% nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym w czasie trwania tej promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (zniżek, przecen) w okresie trwania niniejszej promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Promocja obowiązuje od dnia 19 listopada 2020 roku od godziny 12:30 do odwołania.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Uczestnik Promocji Black Weeks -50% może odstąpić od umowy sprzedaży jednego lub więcej produktów (marynarki, garnitury) zakupionych w ramach jednej transakcji.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu przysługującej mu rękojmi.
11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Black Weeks -50% będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2020 r.

Kraków, dnia 19.11.2020 r.

Zasady Promocji:
„-30% rabatu przy zakupie dwóch lub więcej marynarek.
RABAT -30% nie łączy się z innymi promocjami, dotyczą tylko produktów nieprzecenionych.

Dodaj do koszyka przynajmniej dwa produkty (marynarki) w regularnej cenie detalicznej, rabat zostanie naliczony automatycznie, w podsumowaniu koszyka. Zobaczysz także w jakiej wysokości otrzymałeś rabat. Następnie kliknij napis „przejdź do kasy” i zakończ transakcję regulując należność.

Uwaga: w przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji więcej niż dwóch sztuk marynarek oraz przy zakupie każdej kolejnej sztuki marynarki w cenie regularnej rabat jest również naliczany.

Regulamin:

1. Organizatorem Promocji RABAT -30% przy zakupie dwóch lub więcej sztuk jest LORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres do korespondencji 30 – 212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 113 – 119, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157346, dokumenty spółki złożono w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS z siedzibą w Krakowie, NIP 6772211450, REGON 356714726, kapitał zakładowy w wysokości 9 240 000 PLN /słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100/ został w całości opłacony.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.lord.pl
3. Promocja dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.lord.pl sprzedawanych w cenach regularnych (nieprzecenionych).
4. Promocja przeznaczona jest dla osób posiadających zdolność do dokonywania czynności prawnych tego typu będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. którzy w okresie obowiązywania promocji RABAT -30 % dokonają w sklepie internetowym zakupu dwóch lub więcej produktów, o których mowa powyżej (zasady promocji)
5. Uczestnik Promocji RABAT -30% może wielokrotnie brać w niej udział, a to w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja RABAT -30% nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym w czasie trwania tej promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (zniżek, przecen) w okresie trwania niniejszej promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Promocja obowiązuje od dnia 27 października 2020 roku od godziny 00:00 do odwołania.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Uczestnik Promocji RABAT -30% może odstąpić od umowy sprzedaży jednego lub więcej produktów (marynarki) zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży w wyniku czego klient dokonuje zakupu tylko jednej sztuki marynarki powoduje, iż traci On uprawnienia z tytułu Promocji RABAT -30%.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu przysługującej mu rękojmi.
11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji RABAT -30%, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 r.

 

Zasady Promocji -30%:

 „30% rabatu na drugą parę spodni przy zakupie minimum 2 sztuk z nowej kolekcji  RABAT -30% nie łączy się z innymi promocjami i przecenami, dotyczy tylko spodni w cenie 249,00 zł”.

Dodaj do koszyka przynajmniej dwie sztuki spodni w regularnej cenie detalicznej 249,00 zł, rabat zostanie naliczony automatycznie, w podsumowaniu koszyka. Zobaczysz także w jakiej wysokości otrzymałeś rabat. Następnie „przejdź do kasy” i zakończ transakcję regulując należność.

Uwaga: w przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji więcej niż dwóch par spodni przy zakupie każdej kolejnej sztuki spodni w cenie regularnej rabat jest również naliczany.

Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji RABAT -30% przy zakupie minimum dwóch sztuk spodni jest LORD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres do korespondencji 30 – 212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 113 – 119, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157346, dokumenty spółki złożono w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS z siedzibą w Krakowie, NIP 6772211450, REGON 356714726, kapitał zakładowy w wysokości 9 240 000 PLN /słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100/ został w całości opłacony.
 2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym lord.pl 
 3. Promocja dotyczy  produktów ze sklepu internetowego lord.pl sprzedawanych w cenach regularnych (nieprzecenionych).
 4. Promocja przeznaczona jest dla osób posiadających zdolność do dokonywania czynności prawnych tego typu będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. którzy w okresie obowiązywania promocji RABAT -30 % dokonają w sklepie internetowym zakupu dwóch produktów i wielokrotności dwóch sztuk spodni, o których mowa powyżej (zasady promocji)
 5. Uczestnik Promocji RABAT -30% może wielokrotnie brać w niej udział, a to w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Niniejsza Promocja RABAT -30% nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym w czasie trwania tej promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (zniżek, przecen) w okresie trwania niniejszej promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 7. Promocja obowiązuje od dnia 19 października 2022 roku od godziny 00:00 do odwołania.
 8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Uczestnik Promocji RABAT -30% może odstąpić od umowy sprzedaży jednego lub więcej produktów (spodni) zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży w wyniku czego klient dokonuje zakupu tylko jednej pary spodni powoduje, iż traci On uprawnienia z tytułu Promocji RABAT -30%.

   

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu przysługującej mu rękojmi.

 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji RABAT -30%, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 13. . Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2022r.

  Kraków, dnia 17.10.2022 r.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK 3/2024

Lord Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Prezes UIKiK wydał decyzję nr DOZIK-3/2024 z dnia 29 lutego 2023 r. stwierdzającą stosowanie przez spółkę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na udostępnianiu na rynku wyrobów włókienniczych marki „Lord” z zadeklarowanym składem surowcowym, którego wyroby te nie posiadają, co wprowadza konsumentów w błąd co do cech produktu.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK-3/2024 z dnia 29 lutego 2023 r. dostępnej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

Zwiń decyzję

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK 3/2024

Lord Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, iż Prezes UIKiK wydał decyzję nr DOZIK-3/2024 z dnia 29 lutego 2023 r. stwierdzającą stosowanie przez spółkę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na udostępnianiu na rynku wyrobów włókienniczych marki „Lord” z zadeklarowanym składem surowcowym, którego wyroby te nie posiadają, co wprowadza konsumentów w błąd co do cech produktu.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK-3/2024 z dnia 29 lutego 2023 r. dostępnej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

Zwiń decyzję

Nasz serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję